Chào mừng các bạn đến với Hội Cờ Vua - Sân chơi trí tuệ dành cho mọi người - Cờ Vua giúp khai mở trí tuệ, kích hoạt não giúp trẻ thông minh hơn, ngoan hơn, học giỏi hơn. Liên hệ đăng ký học thử tại Trung Tâm Đào Tạo Cờ Vua Quốc Tế Hotline: 090.264.1618

Điều Lệ Hội


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ
CÂU LẠC BỘ
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên và trụ sở CLB
1.        Tên CLB:
Tên CLB viết bằng tiếng việt: CÂU LẠC BỘ CỜ VUA THUỘC HỘI CỜ VUA
Tên CLB viết bằng tiếng nước ngoài: HCV CLUB
            Tên viết tắt: HCV ( Viết tắt của HỘI CỜ VUA)
2.        Trụ sở chính:                        
61 D5, P.25, Bình Thạnh, TP.HCM
Đin Thoi: 0902424114
Điều 2. Giải thích từ ngữ
   Trong Điều lệ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.        CLB được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CLB, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
2.        Hội viên sáng lập là những người tham gia xây dựng CLB và có tên trong danh sách ban vận động thành lập CLB.
Điều 3. Tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động
1.        Tôn chỉ, mục đích
CLB Cờ Vua thuộc Hội Cờ Vua là tổ chức xã hội của các cá nhân tự nguyện thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Đồng thời, tạo sân chơi và đấu trường trao đổi, trong lĩnh vực huấn luyện Cờ Vua giữa các hội viên, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, nâng cao hiểu biết, kinh nhiệm, hình ảnh của các hội viên, từ đó nâng cao uy tín và chất lượng hoạt động của CLB.
2.        Lĩnh vực và phạm vi hoạt động
CLB hoạt động trong phạm vi cả nước, tuân thủ theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã CLB chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ này và theo Luật pháp Quốc tế mà nhà nước Việt Nam tham gia hoặc công nhận. CLB tổ chức các hoạt động liên kết, hỗ trợ các hội viên theo quy định của pháp luật, bao gồm:
a.        Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm thi đấu trong và ngoài nước;
b.        Trao đổi các thông tin trong lĩnh vực Cờ Vua đến các hội viên;
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của CLB
1.        Nhiệm vụ của CLB
a.        Xây dựng, tổ chức, tập hợp hội viên nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao hiệu quả trong thi đấu và huấn luyện Cờ Vua;
b.        Hỗ trợ thông tin, tư vấn các nhu cầu học tập và rèn luyện Cờ Vua của hội viên. Tạo mối liên kết, hỗ trợ nhau giữa các hội viên;
c.        Làm đầu mối liên hệ giữa hội viên với các cơ quan quản lý, của Nhà nước Trung ương và địa phương; bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tổ chức giúp đỡ hội viên theo khả năng các nguồn lực của CLB và khuôn khổ pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
d.        Cập nhật và cung cấp cho CLB viên các thông tin về chính sách, pháp luật và các chủ trương Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Cờ Vua;
e.        Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên.
f.         Tổ chức các lớp tập huấn và đào tạo cho hội viên về nghiệp vụ thi đấu, tiếp thị và phân phối các sản phẩm liên quang đến Cờ Vua;
2.        Quyền hạn của CLB
a.        Đại diện cho hội viên trong các quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của CLB;
b.        Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CLB và hội viên. Tổ chức phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của CLB, hoà giải tranh chấp trong nội bộ CLB;
c.        Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của CLB;
d.        Được lập và gây quỹ của CLB trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động sản xuất – kinh doanh – dịch vụ theo quy định của pháp luật để đảm bảo kinh phí hoạt động;
e.        Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật;
f.         Thành lập và giải thể các tổ chức của CLB theo quy định của pháp luật;
g.        Khen thưởng các hội viên có thành tích trong hoạt động đầu tư, tiếp thị và phân phối các sản phẩm liên quan đến Cờ Vua cũng như thực hiện tốt Điều lệ của CLB.
CHƯƠNG II
HỘI VIÊN
Điều 5. Tiêu chuẩn của hội viên
1.        Khái niệm hội Viên : Hội viên của CLB Cờ Vua thuộc Hội Cờ Vua là công dân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài có tâm huyết với sự phát triển thị trường Cờ Vua Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và có đơn tự nguyện gia nhập CLB, đóng hội phí được ban chủ nhiệm CLB công nhận và hoạt động theo quy chế hoạt động của CLB.
2.        Tiêu chuẩn hội viên là cá nhân: Là người từ 7 tuổi  trở lên có đủ Năng lực pháp luật và năng lực hành vi, có phẩm chất đạo đức tốt và không bị truy tố, xét xử và chấp hành án hình sự.
3.        Tiêu chuẩn hội viên là tổ chức, pháp nhân: Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập hợp pháp và đang hoạt động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.
4.        Các hội viên là pháp nhân (Doanh nghiệp hoặc tổ chức) cử người đại diện của mình tại CLB. Người đại diện phải có thẩm quyền quyết định, được ghi rõ tên, chức vụ trong đơn xin gia nhập CLB. Khi thay đổi người đại diện hội viên phải thông báo bằng văn bản cho Ban chủ nhiệm CLB.
Điều 6. Hình thức hội viên
Hội viên bao gồm: hội viên sáng lập, hội viên chính thức, hội Viên danh dự, hội viên liên kết.
1.        Hội viên sáng lập: Các thành viên Ban vận động thành lập CLB được công nhận là hội viên sáng lập.
2.        Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức Việt Nam tán thành điều lệ CLB, tự nguyện gia nhập CLB, có đủ tiêu chuẩn hội viên theo quy định của điều lệ CLB có thể trở thành hội viên chính thức của CLB.
3.        Hội viên danh dự: là những công dân, tổ chức pháp nhân có uy tín, có kinh nghiệm và có công lao đối với sự phát triển của thị trường Cờ Vua Việt Nam nói chung và của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, tán thành Điều lệ và có nguyện vọng tham gia CLB, được Ban chủ nhiệm CLB nhất trí mời làm hội viên danh dự CLB. hội viên danh dự không có quyền biểu quyết các vấn đề của CLB, không được tham gia ứng cử, đề cử vào các chức vụ lãnh đạo của CLB.
4.        Hội viên liên kết: là các tổ chức, Doanh nghiệp liên doanh hoặc có 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, tán thành Điều lệ CLB, tự nguyện xin gia nhập và nộp lệ phí gia nhập đều được xét để gia nhập CLB. Hội viên liên kết không có quyền biểu quyết các vấn đề của CLB, không được tham gia ứng cử, đề cử vào các chức vụ lãnh đạo của CLB.
Điều 7. Hội viên danh dự
            Hội viên danh dự là những công dân, tổ chức pháp nhân có uy tín, có kinh nghiệm và có công lao đối với sự phát triển của thị trường Cờ Vua Việt Nam nói chung và của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, tán thành Điều lệ và có nguyện vọng tham gia CLB, được Ban chủ nhiệm CLB nhất trí mời làm hội viên danh dự CLB. Hội viên danh dự không có quyền biểu quyết các vấn đề của CLB, không được tham gia ứng cử, đề cử vào các chức vụ lãnh đạo của CLB.
Điều 8. Thủ tục gia nhập và lệ phí
1.        Những chủ thể muốn tham gia vào CLB nộp Phiếu đăng ký gia nhập và các điều kiện trong phiếu (theo mẫu).
2.        Lệ phí hoạt động thường niên được quy định vào từng thời điểm cụ thể và do Ban chủ nhiệm CLB quy định.
3.        Lệ phí có thể được điều chỉnh khi có sự đồng ý của toàn thể thành viên Ban chủ nhiệm hoặc áp dụng mức phí tạm thời do Chủ nhiệm CLB ra quyết định (thời gian áp dụng tạm thời không quá 3 tháng).
Điều 9. Thủ tục chấm dứt quyền hội viên
1.        Hội viên tự nguyện xin rút khỏi CLB cần gửi đơn cho Ban chủ nhiệm (Theo mẫu). Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn xin rút. Ban chủ nhiệm sẽ xem xét và ra thông báo gửi chấp thuận hoặc không chấp thuận đơn. Đối với trường hợp không chấp thuận thì trong văn bản trả lời phải nêu rõ lý do không chấp thuận. Quyền và nghĩa vụ của hội viên sẽ chấm dứt sau khi Ban chủ nhiệm ra thông báo chấp thuận.
2.        Hội viên bị khai trừ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
a.        Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín hình ảnh và hoạt động đúng đắn của CLB;
b.        Vi phạm nghiêm trọng Điều lệ này và các quy định của CLB;
c.        Không đóng hội phí trong vòng 40 ngày, kể từ khi CLB có văn bản thông báo yêu cầu đóng hội phí.
d.        Vi phạm pháp luật, bị truy tố xét xử và chấp hành án hình sự.
3.        Hội viên bị khai trừ khi có 2/3 số uỷ viên Ban Chủ nhiệm tán thành. Quyết định khai trừ hội viên có hiệu lực kể từ ngày Ban chủ nhiệm ra quyết định.
       Ban Chấp hành thông báo danh sách hội viên xin ra khỏi CLB và hội viên bị khai  trừ cho tất cả hội viên khác biết.
Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội viên
1.        Nhiệm vụ
a.         Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của CLB tại Điều lệ này và các văn bản có liên quan;
b.        Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của CLB; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng CLB ngày càng vững mạnh;
c.         Dự các buổi họp thường kỳ và bất thường của CLB;
d.        Đóng lệ phí gia nhập và hội phí đầy đủ và đúng kỳ hạn theo quy định trên cơ sở các nguyên tắc do Đại hội của CLB hoặc Ban Chủ nhiệm CLB đề ra;
e.         Bảo vệ uy tín của CLB, không được nhân danh CLB trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Chủ nhiệm CLB phân công bằng văn bản.
2.        Quyền hạn
a.         Được đề đạt nguyện vọng thông qua CLB và được CLB bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của CLB;
b.        Được cung cấp những thông tin phục vụ cho việc đầu tư, tiếp thị và phân phối Cờ Vua. Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, chia sẽ thông tin do CLB tổ chức hoặc CLB được mời tham gia;
c.         Tham gia các công việc của CLB.
d.        Được yêu cầu CLB làm trung gian hoặc tư vấn trong các giao dịch;
e.         Được CLB cung cấp thông tin, giúp đỡ hoà giải khi có tranh chấp, được tham gia các hình thức liên kết do CLB tổ chức;
f.          Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng quyền lợi như hội viên chính thức, trừ quyền bầu cử, ứng cử các chức danh lãnh đạo của CLB và quyền biểu quyết các vấn đề của CLB;
g.         Được ra khỏi CLB khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên. Trong trường hợp này, hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban chủ nhiệm CLB và sẽ nhận được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm CLB trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của hội viên;
h.        Được khen thưởng về thành tích đầu tư, môi giới, tiếp thị và phân phôi, xúc tiến thương mại cũng như những đóng góp xây dựng CLB.
CHƯƠNG III
NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CLB
Điều 11. Nguyên tắc hoạt động
1.        Hoạt động của CLB nhằm phát triển mối quan hệ, thúc đẩy các hoạt động đầu tư, tiếp thị và phân phối các sản phẩm liên quang đến Cờ Vua. Đồng thời phát triển hoạt động chung của CLB.
2.        Hoạt động trên cơ sở tham gia tự nguyện của hội viên.
3.        Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết của Ban chủ nhiệm, các quyết định quan trọng khác chỉ có giá trị hợp lệ khi được 50% số người tham dự theo quy định của pháp luật và theo quy định của Điều lệ.
4.        Nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm theo từng lĩnh vực chuyên môn và cơ cấu chức danh cụ thể.
Điều 12. Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của CLB gồm:
-           Đại hội toàn thể hội viên
-           Ban Chủ nhiệm
-           Ban kiểm tra giám sát
-           Ban  khai thác dự án
-           Ban tổ chức truyền thông
-           Ban tài chính
-           Ban đối ngoại
Điều 13. Đại hội toàn thể hội viên
1.        Cơ quan lãnh đạo cao nhất của CLB là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường.
2.        Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu chỉ được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số Đại biểu chính thức có mặt.
3.        Nhiệm kỳ Đại hội là 06 (tháng) một lần.
4.        Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên ban chủ nhiệm hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.
Điều 14. Nội dung quyết định chủ yếu tại Đại hội
1.        Phương hướng hoạt động của CLB.
2.        Bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra CLB.
3.        Đổi tên CLB, sửa đổi, bổ sung Điều lệ (nếu có).
4.        Gia nhập liên hiệp các CLB cùng lĩnh vực hoạt động.
5.        Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể CLB.
6.        Tài chính của CLB.
7.        Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ CLB.
Điều 15. Đại hội thường niên
1.        Đại hội thường niên của CLB sẽ họp thường kỳ một năm một lần. Đại hội sẽ họp bàn và quyết định các vấn đề chính sau:
a.        Tổng kết chương trình hoạt động của kỳ họp trước và đề ra phương hướng hoạt động cho kỳ họp sau;
b.        Thông qua các khoản thu - chi của CLB
2.        Thông báo triệu tập họp Đại hội thường niên phải được gửi tới các hội viên trước 30 ngày khi diễn ra đại hội.
Điều 16. Đại hội bất thường
1.        Đại hội bất thường của CLB được triệu tập khi thuộc một trong các trường hợp sau:
a.        2/3 số ủy viên của Ban chủ nhiệm yêu cầu vì lợi ích của CLB;
b.        Có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị;
c.        Có hội viên vi phạm nghiêm trọng đến tôn chỉ, mục đích hoạt động của CLB;
d.        Theo yêu cầu của Ban kiểm tra - giám sát;
e.        Các trường hợp khác
2.        Khi triệu tập Đại hội bất thường thì Ban chủ nhiệm phải lập danh sách các hội viên có quyền dự họp và có quyền biểu quyết. Thông báo triệu tập họp Đại hội phải được gửi tới các hội viên trước 7 ngày khi diễn ra đai hội.
Điều 17. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội
1.        Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Chủ nhiệm CLB đương thời quyết định.
2.        Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 50% (năm mươi phần trăm) đại biểu chính thức có mặt tán thành.
Điều 18. Ban chủ nhiệm
1.        Ban chủ nhiệm là cơ quan lãnh đạo mọi hoạt động của CLB. Ban chủ nhiệm họp 01 (một) tháng 01 (một) lần. Ban chủ nhiệm bao gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký.
2.        Số lượng thành viên của Ban chủ nhiệm do Đại hội quy định. Ban chủ nhiệm do Đại hội toàn thể hội viên bầu trực tiếp bằng phiếu kín hoặt giơ tay căn cứ vào nội dung cần biểu quyết trong Đại hội. Người đắc cử phải đạt trên 30% số phiếu hợp lệ.
3.        Ban chủ nhiệm quyết định công việc theo đa số, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyền quyết định thuộc về bên có phiếu của Chủ nhiệm CLB.
4.        Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm là 06 (sáu) tháng.
5.        Tùy theo yêu cầu lãnh đạo, điều hành, Ban chủ nhiệm CLB có thể cử ra các Ban chuyên môn giúp việc cho CLB.
Điều 19. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm
1.        Cụ thể hóa các Nghị quyết của Đại hội hội viên và đề ra những biện pháp để thực hiện Nghị quyết của Đại hội;
2.        Ban hành Nghị quyết về chương trình công tác và dự toán, quyết toán các khoản thu – chi hàng năm của CLB;
3.        Quyết định triệu tập Đại hội toàn thể hội viên, hội nghị hàng năm và chuẩn bị các vấn đề liên quan cho Đại hội toàn thể hội viên và các hội nghị hàng năm của CLB.
4.        Quyết định cơ cấu tổ chức và bộ máy của CLB;
5.        Xem xét và ra quyết định về việc: kết nạp, khai trừ, khen thưởng, kỷ luật hội viên.
Điều 20. Chủ nhiệm CLB
1.        Chủ nhiệm CLB do Ban chủ nhiệm bầu, có nhiệm kỳ 06 tháng.
2.        Quyền hạn và nhiệm vụ:
a.        Đại diện pháp nhân của CLB trước pháp luật;
b.        Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, của hội nghị đại biểu và các quyết định của Ban chủ nhiệm CLB;
c.        Chủ trì các cuộc họp của Ban chủ nhiệm CLB;
d.        Trực tiếp điều hành Ban chủ nhiệm;
e.        Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức – nhân sự của CLB;
f.                    Chịu trách nhiệm trước Ban chủ nhiệm và toàn thể hội viên về các hoạt động của CLB.

CHƯƠNG IV
TÀI CHÍNH CỦA HỘI
Điều 21Nguyên tắc Thu - Chi
1.        Các khoản thu của CLB gồm:
a.        Lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm của hội viên;
b.        Các khoản thu do hoạt động dịch vụ của CLB và tổ chức trực thuộc của CLB;
c.        Các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
d.        Các khoản trợ cấp của Nhà nước (nếu có).
2.        Các khoản chi của CLB gồm:
Chi văn phòng, trụ sở
Các chi phí hoạt động như tổ chức hội thảo, tập huấn, in ấn tài liệu thông tin, quảng bá và các chi phí khác.
3.        Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền sẽ được duyệt chi các chi phí của CLB.
4.        Uỷ viên kiểm soát tài chính sẽ kiểm soát việc thu chi và báo cáo thu chi với Ban chủ nhiệm hàng tháng và trước Đại hội.
Điều 22. Quản lý, sử dụng tài sản                                           
1.        Ban Chủ nhiệm quy định việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của CLB phù hợp với quy định của pháp luật.
2.        Báo cáo tài chính, tài sản được công khai tại cuộc họp 06 (sáu) tháng 01 (một) lần của Ban Chủ nhiệm. Ban Kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra việc thu chi tài chính của CLB và báo cáo tại hội nghị thường niên của CLB.
CHƯƠNG V
CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT VÀ GIẢI THỂ CÂU LẠC BỘ
Điều 23.  Câu lạc bộ chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:
1.        CLB chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và giải thể khi có 2/3 số hội viên chính thức của CLB tại Đại hội kiến nghị.
2.        CLB bị giải thể do hoạt động không liên tục 12 tháng; khi có Nghị quyết của Đại hội về việc giải thể mà Ban Chủ nhiệm CLB không chấp hành; khi hoạt động của CLB vi phạm pháp luật.
Điều 24. Quy định về tài sản
Tài chính và tài sản của CLB trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và giải thể CLB phải kiểm kê và giải quyết theo quy định của pháp luật tài chính hiện hành.
CHƯƠNG VI
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 25. Hội đồng khen thưởng kỷ luật
1.       Thành phần
2.       Nội dung
3.       Hình thức ra quyết định khen thưởng, kỷ luật
Điều 26. Khen thưởng của CLB
1.        Hội viên hay các cá nhân và tổ chức có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ của CLB thì được CLB  khen thưởng.
2.        Các hình thức khen thưởng của CLB do Ban chủ nhiệm CLB quy định.
Điều 27. Hình thức kỷ luật của CLB
1.        Hội viên, cán bộ và tổ chức  thành viên vi phạm Điều lệ CLB thì tuỳ mức độ sẽ bị kỷ luật.
2.        Hình thức kỷ luật:
a.        Đối với cán bộ: khiển trách, cảnh cáo hoặc thôi giữ chức danh trong Uỷ ban CLB, thôi công nhận là hội viên;
b.        Đối với hội viên: khiển trách, cảnh cáo, thôi công nhận là hội viên;
CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 28. Điều khoản thi hành
1.        Bản điều lệ này gồm 9 chương và  Điều có hiệu lực kể từ ngày Đại hội toàn thể hội viên nhất trí thông qua.
2.        Mọi thành viên phải thực hiện đúng điều lệ của CLB, Ban chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều lệ này cho các thành viên.
3.                 Việc sửa đổi điều lệ phải thông qua sự đồng ý của toàn thể thành viên Ban chủ nhiệm.
HỆ  THỐNG TRUNG TÂM CỜ QUỐC TẾ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*** TP. Hồ Chí Minh ***
Quận 9: 111E Đường số 22, P. Phước Long B, Quận 9, TP HCM
- Quận Bình Thạnh: 36/25 Nguyễn Gia Trí, P25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Quận Thủ Đức: 73A Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM
- Quận Gò Vấp: 111 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP HCM
*** Bình Dương ***
- Thuận An: B101 Phan Thanh Giản, P.Lái Thiêu, TP. Thuận An, T.BD
- Thủ Dầu Một: 01 Đường số 13, KDC Hiệp Thành 3, TP Thủ Đầu Một, T.BD
-----------------------------------------------------
Email : coquocte@gmail.com
Điện thoại : 0989.731.783    -   Hotline : 090.264.16180 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Liên Hệ [x]
hotline090 264 1618